Arvamusrännaku raames toimuv ideekorje on praktilise väljundiga. Arutelude  eesmärk on koguda tagasisidet ja ideid paljusid eluvaldkondi hõlmava kliimaseaduse ja rohereformi rakendamiseks.

Aruteludel välja pakutavad ideed kogutakse kokku Arvamusrännaku kodulehe kaudu. Arutelujuht sisestab pärast arutelu lõppu oma arutelul kerkinud ideed ja ettepanekud tagasiside ankeeti siin.

Pärast ideekorjet analüüsib Kliimaministeeriumi meeskond laekunud ideid valdkondade kaupa, annab tagasisidet ja arvestab väljavalitud ideid kliimaseaduse loomise ja rakendamise juures.

Arvamusrännak kuulub ühe tegevusena Eesti avatud valitsemise partnerluse (AVP) tegevuskavva, kuhu koondatud tegevused aitavad suurendada riigi koosloomelist ja teadmistepõhist poliitikakujundamist. 2022.-2024. aasta AVP tegevuskavas on lisaks Arvamusrännakule veel mitmeid tegevusi, mis toetavad arengusuunda, et Eesti oleks uuendusmeelsem, usaldusväärsem ja inimesekesksem riik.