<< TAGASI TEEMAVALIKU LEHELE

MAAVARADE KAEVANDAMINE JA KASUTAMINE

Kas oled mõelnud, mis saab põlevkivi kasutamisest tulevikus, või omad  arvamust fosforiidi kaevandamise kohta?

Meie igapäevaelu sõltub paljuski maavaradest. Maavarasid kasutatakse mh elektri- ja soojusenergia ning ehitusmaterjalide tootmiseks, taristu rajamiseks, toidutootmiseks ja aianduseks. Täna kaevandatakse Eestis põlevkivi ja turvast ning looduslikke ehitusmaterjale nagu liiv, kruus, lubja- ja dolokivi ning savi. Põlevkivielektri tootmine on ajalooliselt olnud Eesti suurim kasvuhoonegaaside heitkoguse allikas, kuid selle osakaal on ajas vähenenud. Samas põlevkiviõli tootmisega seotud kasvuhoonegaaside heide on pidevalt tõusnud ning moodustab juba 10% kogu Eesti kasvuhoonegaaside heitkogusest. Ka turbatootmisega seotud heide lisab omakorda 9% Eesti kasvuhoonegaaside heitkogusele. Seega peame leidma lahendused, kuidas nendes tööstusharudes muutusi teha ning milline on meie teiste maavarade kasutamise tulevik - näiteks fosforiit, graniit, graptolliitargiliit ja rauamaak. Eesti fosforiidivarud on Euroopa Liidu suurimad ning selles leiduvate haruldaste muldmetallideta ei saa toota kliimamuutuste leevendamiseks vajalikke tehnoloogiaid nagu tuuleturbiine, päikesepaneele ja akusid.  

Aruteluküsimus: kuidas vähendada maavarade kaevandamise ja kasutamisega seotud kliimamõju?

Mõtisklemist ja arutelu võib alustada siit:  

  • Kuidas suhtud ideesse, et taaskasutamine ja ringmajandus aitavad vähendada vajadust uute maavarade järele?

  • Milliseid kokkuleppeid riigi, kohaliku omavalitsuse ja kohalike inimeste vahel pead oluliseks enne uute kaevanduste avamist?

  • Kas Sa näed võimalusi, kuidas kohalikke elanikke maavarade kaevandamisse positiivsemalt suhtuma panna?

  • Kas oled teadlik mõnest keskkonnasõbralikust alternatiivist maavaradele, mida me hetkel kasutame?

  • Kas Eestis võiks kaaluda mõne uue maavara kaevandamist ja millistel tingimustel?

  • Kuidas leevendada maavarade kaevandamise mõju kliimale, keskkonnale ja kohalikele kogukondadele?

  • Kas Sul on mõtteid, kuidas Eestis maavarasid säästlikumalt kasutada?